Regulamin składania zamówień

Definicje:

Lokal: ROMA s.c. Tomasz Kozieł, Tomasz Włodarczyk, ul. Spółdzielców 3,
30-682 Kraków, NIP: 6793040901 tel. 12 655 55 95, e-mail: restauracja@aldentebistro.pl

Klient: osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

System: serwis internetowy wykorzystywany przez Lokal, dostępny pod adresem https://aldentebistro.pl udostępniający możliwość zamawiania potraw/dań za pośrednictwem internetu.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zamówień potraw dokonywanych za pośrednictwem Internetu w 3 opcjach:

  1. z dostawą zamówienia do Klienta,
  2. na wynos (odbiór zamówienia w Lokalu),
  3. na miejscu (odbiór zamówienia w Lokalu bez pakowania/ dostawa zamówienia do stolika w Lokalu).
  Dostępność każdej z w/w opcji zależy od Lokalu i może być w danym momencie niedostępna w Systemie.

 2. Z chwilą złożenia zamówienia między klientem a Lokalem dochodzi do zawarcia umowy na mocy której Lokal zobowiązuje się do wykonania określonej potrawy/dania oraz (w przypadku dostawy) jej doręczenia na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty za potrawę/danie oraz za jego dostawę o ile zamówienie składanie jest z opcją odpłatnej dostawy. Dostawa jest odpłatna chyba, że: Klient przekroczy minimalny poziom kwotowy zamówienia widoczny w trakcie zamawiania potraw/dań. Odbiór zamówienia w Lokalu jest bezpłatny.

 3. Zamówienia mogą być dokonywane poprzez rejestrację w Systemie i utworzenie indywidualnego konta lub bez konieczności rejestracji.

 4. Stworzenie konta poprzez rejestrację ułatwia Klientom zamawianie potraw poprzez automatyzację wprowadzanych danych. W celu dokonania rejestracji Klient wypełnia formularz, który zawiera: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło.

 5. Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych. Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji Klient otrzymuje dostęp do indywidualnego konta za pomocą loginu i hasła. Klientowi nie wolno udostępniać danych do swojego konta osobom trzecim. Lokal ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji lub w trakcie zamówienia potraw bez rejestracji. Lokal zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupoważnione.

 6. Dane konieczne do złożenia zamówienia bez zakładania konta:

  1. Imię i nazwisko;

  2. Numer telefonu;

  3. Adres e-mail;

  4. Adres do dostawy składający się z ulicy, numeru budynku oraz ewentualnie mieszkania w przypadku budynku wielolokalowego, kodu pocztowego i nazwy miejscowości. Adres dostawy nie jest wymagany w przypadku zamówień na wynos/na miejscu.

 7. Dane konieczne do rejestracji konta:

  1. Imię i nazwisko;

  2. Numer telefonu;

  3. Adres e-mail;

  4. Adres do dostawy składający się z ulicy, numeru budynku oraz ewentualnie mieszkania w przypadku budynku wielolokalowego, kodu pocztowego i nazwy miejscowości. Adres dostawy nie jest wymagany w przypadku zamówień na wynos/na miejscu.

§ 2

 1. Zamówienie może zostać dokonane przez Klienta, który dokonał rejestracji lub który nie posiada indywidualnego konta w Systemie. W celu złożenia zamówienia przez Klienta nieposiadającego indywidualnego konta konieczne jest przez niego podanie danych wymienionych powyżej w § 1 punkt 6.

 2. Proces złożenia zamówienia składa się z określenia możliwości dostawy wg. adresu zamieszkania Klienta (zamówienia z dostawą), wyboru produktu lub produktów, wyboru składników jeśli są wymienialne. Dokonując zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

 3. Po dokonaniu prawidłowego zamówienia klient otrzymuje, na podany przez siebie adres email, potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia.

 4. W przypadku podania przez klienta niekompletnych danych, Lokal skontaktuje się z klientem na podany adres e-mail lub telefonicznie. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Lokal ma prawo do anulowania zamówienia.

§ 3

 1. Zapłaty za zamówienie klient może dokonać w jednej z następujących sposobów:

  1. Gotówka podczas dostawy - przy odbiorze zamówienia;

  2. Karta kredytowa lub debetowa podczas dostawy - przy odbiorze zamówienia;

  3. Płatność on-line w ramach zewnętrznego systemu DotPay/Przelewy24 lub innej platformy płatniczej.

 2. Forma płatności jest wybierana przez klienta w momencie składania zamówienia. Przy dostawie zamówienia Klient otrzyma paragon fiskalny (w sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas finalizacji zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu).

 3. W przypadku odstąpienia przez klienta od Umowy i anulowania zamówienia wcześniej opłaconego przed rozpoczęciem jego faktycznej realizacji, Lokal dokona zwrotu płatności on-line w terminie 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia prawidłowego anulowania zamówienia. Zwrot zostanie dokonany na rachunek z którego dokonano płatności.

§ 4

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji wysłanie jej na adres e-mail Lokalu: restauracja@aldentebistro.pl. Reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon kontaktowy oraz login (opcjonalnie dla klientów posiadających indywidualne konto).

 2. Lokal rozpozna reklamację do 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego, w przypadku niekompletnych lub nieprawidłowych danych czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu ich prawidłowego uzupełnienia.

 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym.

§ 5

 1. Lokal dokłada wszelkich starań aby System działał bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć brak możliwości składania zamówień on-line. Za awarię uznaje się stan, w którym Klienci utracili możliwość złożenia zamówienia on-line lub nie mają możliwości zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.

 2. Lokal zrealizuje zamówienie niezwłocznie po jego przygotowaniu z uwzględnieniem ilości realizowanych zamówień oraz czasu i kolejności ich wpływu. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 0,5 do 3 h, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji i wypełnienia postanowień Umowy na rzecz klienta na skutek działania siły wyższej. Lokal w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego warunki atmosferyczne, sytuację panującą w ruchu drogowym czy inne niezależne od niego sytuacje trwające podczas wykonywania i doręczania zamówienia w przypadku zamówień z dostawą do Klienta. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za temperaturę dostarczonego zamówienia albowiem zależy ono od czynników niezależnych tj. czas dostawy, rodzaj potrawy, warunki atmosferyczne.

 3. Wszelkie dane dotyczące składu zamówionego dania/potrawy oraz zawartych alergenów znajdują się w Lokalu i udostępniane są na żądanie klienta. Informacje o alergenach można uzyskać także telefonicznie, pod numerem znajdującym się na stronie internetowej Lokalu w zakładce kontakt.

 4. Wszelkie zdjęcia potraw/dań znajdujące się na stronie internetowej Lokalu są zdjęciami poglądowymi, a ich rzeczywisty wygląd może się różnić od tego przedstawionego na fotografiach.

§ 6

Lokal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, w przypadku dokonania takich zmian klient informowany jest o tym przy pierwszym logowaniu lub składaniu zamówienia po wejściu w życie zmienionego regulaminu. W celu dalszego korzystania z Systemu wymagana jest od klienta akceptacja zmienionych warunków.

§ 7

 1. Lokal realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

 2. Administratorem danych jest Flashcom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657171, NIP: 6821758155, REGON: 12149998 będący właścicielem Systemu do dokonywania zamówień. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 3. Klient w momencie akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie składania zamówienia i ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 4. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez Lokal i w jaki sposób, a także do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne.

 5. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

 6. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 7. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać mailowo na adres e-mail Lokalu. Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejny dodatkowy miesiąc.

 8. Lokal wykorzystuje pliki typu cookie/sesyjne w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej/Systemu do zamówień. Pliki cookie umożliwiają zidentyfikowanie komputera osoby korzystającej ze strony internetowej/Systemu zamówień.

§ 8

 1. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia po rozpoczęciu jego faktycznej realizacji, a to z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Lokal produktów (art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta).

 2. Lokal uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i realizacji zamówienia w przypadku:

  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy;

  2. dezaktualizacji oferty, w przypadku gdy klient nie zaakceptował przedstawionej mu alternatywy;

  3. przekazania przez klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub błędnego bądź nieistniejącego adresu dostawy w przypadku zamówienia z dostawą.

 3. Lokal zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia od danego klienta przyszłych zamówień jeśli dokonał on wcześniej fałszywego zamówienia lub nie opłacił on zrealizowanego przez Lokal zamówienia.

 4. Lokal ma prawo do niezwłocznego odrzucenia zamówienia, które zostało złożone przez klienta co do którego zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poprawności podanych przez niego danych lub ich autentyczności. W przypadku odrzucenia zamówienia wcześniej opłaconego, Lokal dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych od dnia odrzucenia zamówienia na rachunek, z którego nastąpiła płatność.

 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa Lokal jest zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich organów ścigania.

§ 9

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Lokalu i od tego dnia ma zastosowanie do umów zawieranych z Wykonawcą w celu realizacji zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Lokalem a Klientem odnoszące się do realizacji Umowy i zamówienia będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo według prawa polskiego.

 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Właścicielem Systemu do dokonywania zamówień w ramach, której Lokal zawiera umowy z Klientem, jest Flashcom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657171, NIP: 6821758155, REGON: 12149998.

 6. Właściciel Systemu nie jest stroną umowy zawieranej między Klientem a Lokalem, a jedynie udostępnia Lokalowi możliwość korzystania z funkcjonalności Systemu w celu nawiązania kontaktu i umowy z Klientem. Właściciel Platformy nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych Klientów.